Ringvirkninger av fritidsbebyggelse

Rapporten gjennomgår kunnskapsstatus for ringvirkninger av fritidsbebyggelse i finsk og skandinavisk kontekst. Det trekkes også opp status når det gjelder standard og ferdsel ut fra fritidsboliger, samt oppsummerer politiske og sosiale virkninger. Konklusjonen er at det er liten systematisk samlet kunnskapsbase om de fleste aktuelle kunnskapsområder bortsett fra lokaløkonomiske virkninger. I rapporten gjengis også resultater… Les mer »

Konsekvensvurderinger av scenarier framkommet i prosessen med ny regional plan for Rondane-Sølnkletten, del Rondane

Rapporten beskriver bruken av planområdet i dag og vurderer hva konsekvensene av tre scenarier utarbeidet i kommunal arbeidsgrupper kan være for samfunnsutviklingen og for villrein. Det er utarbeidet scenarier for hhv. svak, middels og sterk utvikling. Scenarieteknikken er ny i bruk i forbindelse med regionale planer etter plan- og bygningsloven, og det er scenariene som… Les mer »

Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen.

Målet med rapporten er å dokumentere hovedtrekk i utviklingen av antall fritidsboliger i Rondane. Det er 17816 fritidsboliger i plan-området i Rondane. Flest fritidsboliger i Ringsaker (5787) og færrest i Elverum (7). Det er flest fritidsboligene på vestsiden av Rondane. De største konsentrasjonene i Rondane er Mysuster/ Rondablikkområdet, Venabygdsfjellet og Nordseter/Sjusjøen. Konsentrasjoner finnes på østsida,… Les mer »

Antall fritidsboliger i Rondaneregionen – en oppdatering til og med 2009

Notatet presenterer oppdatert kunnskap om antall fritidsboliger i Rondaneregionen til og med 2009. Det er 18981 fritidsboliger til sammen i planområdet og villreinens leveområde i Rondane. Flest fritidsboliger i Ringsaker (5997), Ringebu (2856) og Øyer (1949). Disse kommunene hadde størst vekst på 2000-tallet. Det er færrest fritidsboliger i Elverum (6). De største konsentrasjonene er Mysuster/… Les mer »