Denne rapporten presenterer resultater og erfaringer fra følgeforskningen i tilknytning til INOVI-prosjektet, ”IKT i norskopplæring for voksne innvandrere”. Målet for prosjektet har vært å få økt bruk av IKT for en bedre og mer individuelt tilpasset norskopplæringen. Prosjektet har pågått fra høsten 2003 til sommeren 2005 og vært ledet av Vox, på oppdrag og med finansiering fra Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Østlandsforskning har hatt ansvar for følgeforskning i prosjektet, i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Til sammen 15 kommuner har deltatt med prøveprosjekter, hvor det har vært gjennomført ulike varianter av IKT-bruk. De fleste modellene som kommunene har arbeidet med har vært kombinerte modeller for klasseromsundervisning og IKT-basert opplæring på egne datarom. Enkelte kommuner har også forsøkt rent nettbaserte opplegg. Følgeforskningen viser at IKT kan være et positivt bidrag i norskopplæring for innvandrere, men det forutsetter en gjennomtenkt pedagogisk plan og tilrettelegging for anvendelsen.

Bestill rapport

IKT i norskopplæring for innvandrere. Sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet | (rapportnr. 200515)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 160,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X