Notatet bygger på en intervjustudie av 22 informanter. Studien er et forprosjekt som skal danne utgangspunkt for et hovedprosjekt hvor vi intervjuer tilsvarende informantgrupper i fire europeiske land. Forprosjektets formål har vært å få innsikt i målgruppens erfaringer med entreprenørskapsopplæring gitt gjennom ungdomsbedrift (UB) og/eller studentbedrift (SB). I notatet beskrives blant annet informantenes positive erfaringer med en læringsstrategi som fremmer individuelt tilpasset opplæring, og der deltakerne får mulighet til å lære av de erfaringene de gjør samtidig som de får økt forståelse for helhet og sammenheng mellom teori og praksis. De elementene som dominerer deltakernes læreprosesser i UB/SB, sammenfaller med kriterier for læreprosesser som fremmer entreprenørskap – slik disse er framsatt innenfor pedagogisk entreprenørskapsteori. Videre viser intervjuene at deltakelse i UB/SB er hensiktsmessig for generering av entreprenører, gjennom at deltakerne tilegner seg et kunnskapsgrunnlag om hvordan de omsetter ideer til praktiske og målrettede aktiviteter, samtidig som de får styrket sine personlige egenskaper og derigjennom senker terskelen for å se på seg selv som fremtidige entreprenører. De personlige egenskapene er de som i betydeligst grad har blitt styrket gjennom entreprenørskapsopplæringen.

Bestill rapport

”Entreprenørskap er en muskel som kan trenes!”. Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. | (rapportnr. 200703)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X