Ungdommens kulturmønstring – sluttrapport

Evaluering av UKM-87, UKM-88/90 m.h.t. organisering; aktiviteter, deltakere, gjennomføring og økonomi. Rapporten bygger på spørreskjema til fylkeskommunene, samt spørreskjema til kommuner og deltakende ungdom i Oppland, Vestfold og Finmark. Dessuten på saksdokumenter, observasjoner og intervjuer med de involverte aktørene. Hovedvekten ligger på UKM-89/90.

Ungdommens kulturmønstring 1987 og 1988

Evaluering av UKM 87 og UKM 88 på områdene deltakelse, organisering, økonomi, gjennomføring. Rapporten bygger på opplysninger innhentet på fylkesnivå, en mer omfattende evaluering av UKM 89/90 blir utarbeidet senere.

Vi er alle forskjellige . En kvalitativ studie av tolv unge arbeidsledige menn i to Mjøskommuner.

Denne rapporten er basert på en delstudie under sosialhjelpsprosjektet. Det er en kvalitativ studie av tolv unge arbeidsledige menn som vi har intervjuet om dees totale livssituasjon. Vi har særlig fokusert på sammensetningen av gruppen, på de konsekvenser arbeidsledighet har for dem, og på strategier de bruker for å hanskes med arbeidsledigheten. Variasjonsbredden i gruppen… Les mer »

Bære je’ ser asfalt … En studie av bostedspreferanser og bomotiv

Dette er den tredje delrapporten fra prosjektet «Bostedspreferanser og bomotiv». I denne delrapport 3 presenteres resultatene fra en studie av bostedspreferanser og bomotiv til ungdom som har studert ved Hedmark Distriktshøgskole på Rena.

Ungdom fra Tolga. Hva vil de bli og hvor vil de bo?

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse blant ungdom i Tolga. Hensikten med undersøkelsen har vært å belyse sammenheng mellom utdanning, kjønn og bostedønske hos ungdom 18-23 år i Tolga kommune.