Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen – Revidert utgave

I dette reviderte første underveisnotatet fra følgeevaluering en av «Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet” har vi fokus på intensjoner og forventninger i både hovedprosjektet og de ni delpro-sjektene. Notatet bygger på intervjuer med den sentrale prosjektledelsen, de ni prosjektlederne og en studie av dokumenter i prosjektet. I tillegg er det gjennomført tre casestudier… Les mer »

Attraktive tettsteder i distriktene? Analyse med tre eksempler fra Hedmark.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet i forbindelse med “Program for utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene”. Rapporten drøfter distriktstettsteders attraktivitet for ungdom og unge hushold belyst med eksempler fra tettsteder i Hedmark. Sentrale funn er at attraktiviteten henger sammen med forhold som “trygghet”, relevant arbeid og tilgjengelighet til andre steder som… Les mer »