Ungdom fra Tolga. Hva vil de bli og hvor vil de bo?

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse blant ungdom i Tolga. Hensikten med undersøkelsen har vært å belyse sammenheng mellom utdanning, kjønn og bostedønske hos ungdom 18-23 år i Tolga kommune.

Ungdom i Longyearbyen.

Rapporten er den andre av 4 i en kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. I denne rapporten redegjøres det for ungdomens trivsel i Longyearbyen.

Ungdom og fritid i Lillehammer

Rapporten omtaler fritidsbruk og fritidsvaner blant ungdom i Lillehammerregionen. Bakgrunnen for rapporten er materialet fra to ungdomsundersøkelser utført i 1991og gjentatt i 1996. Fokus for undersøkelsen er ungdommenes fritidsaktiviteter; hva de gjør, hvem de gjør ting sammen med og hvor de oppholder seg. Et bysenters betydning for ungdom i omkringliggende rurale strøk, er også et… Les mer »

Evaluering av arbeidsmarkedsetatens forsterkede innsats overfor lang-tids-ledige 20-24 åringer

Den forsterkede innsatsen overfor langtidsledige 20-24 åringer (“tilbudsgarantien”) ble iverksatt fra 2. halvår 1995, for å sikre at langtidsledig ungdom fikk et tilbud. Evalueringen viser at det ikke er systematiske forskjeller på de som fikk og de som ikke fikk noe tilbud. Ungdommene brukte arbeids-kontorene aktivt, uavhengig av om de var dag-pengeberettiget eller ikke. De… Les mer »

Fritt valg! Andre underveisnotat fra følgeevalueringen

I dette underveisnotatet fra følgeevalueringen av «Fritt valg – 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet» har vi fokus på tiltak, metoder og gjennomføring i hvert delprosjekt. Notatet bygger på intervjuer av prosjektmedarbeidere, samt veiledningsnotat fra seks fra delprosjektene. I tillegg er det gjennomført tre casestudier i Kvinesdal, Kristiansand og Aust-Agder fylkeskommune. I notatet gjøres det rede… Les mer »

Ung i Land og Etnedal. Tanker om utdanning, arbeid og bosted blant ungdom i Etnedal, Søndre Land og Nordre Land

Undersøkelsen fokuserer på ungdom i Nordre Land, Søndre Land og Etnedal og deres forhold til bosted, utdanning og arbeid. De tre kommunene sammen med Dokka videregående skole er interessert i mer kunnskap om hvilke forhold som påvirker lokal ungdoms valg av utdanning, arbeid og bosted. Østlandsforskning har i samarbeid med lærere og 2.klassinger ved Dokka… Les mer »