Entreprenørskap i de videregående skoler i Trøndelag. En kartlegging av forståelser, organisering og samhandling

I denne rapporten presenteres og diskuteres funn fra en kartlegging av entreprenørskap i de videregående skolene i Trøndelag. I Trøndelag ser det ut til at det er en smal forståelse av entreprenørskap som respondentene mener er rådende i skolen, ikke en bred (pedagogisk entreprenørskap). Samtidig er det entreprenørielle arbeidsformer som har størst nedslagsfelt blant faglærere, noe… Les mer »

”Entreprenørskap er en muskel som kan trenes!”. Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

Notatet bygger på en intervjustudie av 22 informanter. Studien er et forprosjekt som skal danne utgangspunkt for et hovedprosjekt hvor vi intervjuer tilsvarende informantgrupper i fire europeiske land. Forprosjektets formål har vært å få innsikt i målgruppens erfaringer med entreprenørskapsopplæring gitt gjennom ungdomsbedrift (UB) og/eller studentbedrift (SB). I notatet beskrives blant annet informantenes positive erfaringer… Les mer »