Det næringsrettete forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR) ble nylig avsluttet. BOR har vært et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, NINA og Østlandsforsking, samlet i Senter for Reiselivsforskning. Prosjektet har gått i nesten tre år og ble oppsummert i et avslutningswebinar i ZOOM. 

Prosjektgruppen presenterte her funn, publikasjoner og aktiviteter fra perioden 2018-2020. Blant annet er det laget et temahefte med anbefalinger, inspirasjon og tips til reiselivsaktører.

Last ned temahefte For verden, verten og vettet her

I tillegg har prosjektet publisert en rekke artikler, papers og kronikker. Se oversikt over BORs publikasjoner her 

Om BOR

BOR-prosjektet ble i 2017 utviklet og forankret i næringens behov gjennom en kartlegging basert på idedugnad med aktører fra Bransjerådet for reiseliv og med en spørreundersøkelse blant reiselivsaktører i daværende Hedmark og Oppland. Kartleggingen viste at reiselivet i Innlandet har et uforløst potensial i et styrket samarbeid mellom ulike aktører og med økt bruk av FoU. Reiselivstilbydere, forvaltere, turister, frivillige organisasjoner og lokal ungdom er blant gruppene som har blitt involvert i prosjektet og forskerne har utviklet nye metoder.

Les mer om metodene i BOR her

Forskningsprosjektet var i sin tid i tråd med anbefalingene fra Innlandsutvalgsrapporten, hvor reiseliv er ett av satsingsområdene. Det var i også i samsvar med den nye stortingsmeldingen for reiseliv, hvor opplevelser, bærekraftig utvikling og helårsdestinasjoner er spesielt vektlagt.

Senter for Reiselivsforsknings nettsider finner du her