Kompetanse- universitets- og forskningsfondet (KUF) i Oppland AS har gitt medfinansiering til utviklingsprosessen for etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG).

Østlandsforskning har siden høsten 2015 arbeidet med sitt initiativ om etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen. Målet med et slik forskningssenter er å styrke kunnskapsgrunnlaget og forbedre innholdet og arbeidsmetoder i entreprenørskap hos grunnskole og videregående opplæring.  Hensikten er også å bygge et enda sterkere forskningsmiljø, hvor det arbeides målrettet for å øke internasjonalt forskningssamarbeid og hente hjem forskningsfinansiering fra EUs programmer. Utviklingsløpet legger opp til tett samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og Østlandsforskning.

Kunnskap er etterspurt

Kunnskap om hvordan norsk og internasjonal skole realiserer nedfelte mål om entreprenørskapskompetanse er etterspurt. Det er behov for mer kunnskap om hvilke metoder og aktiviteter som har effekt, og som faktisk bidrar til å realisere kompetansemålene.

Entreprenørskapskompetanse fremheves også av Ludvigsen-utvalget (NOU 2015:8 Fremtidens skole) som viktig å styrke i grunnopplæringen, slik at vi i fremtiden har borgere som er i stand til å møte samfunnsutfordringene i et 20-30 års perspektiv.

-SEG ønsker å være en sterk kunnskapsleverandør for det regionale, nasjonale og internasjonale samfunnet innen entreprenørskap i grunnopplæringen, sier initiativtaker til SEG og direktør i Østlandsforskning, Roger Lian.

Les Roger Lians kronikk om et Senter for Entreprenørskap i grunnopplæringen her.

KUF-fondet har nå bevilget 500.000 NOK til gjennomføring av forberedende utviklingsoppgaver i interimfasen av etableringen. «Etter KUF-fondet syn er målsetningene med SEG relevant for vekst og utvikling i Innlandet, og samsvarer med intensjonene i Innlandsutvalgets rapport», står det i tildelingsbrevet.

Interimsstyre

Konstituerende møte i interimsstyret til SEG finner sted fredag 3. juni i Oslo. Interimsstyret består av følgende medlemmer:

Direktør Roger Lian, Østlandsforskning (leder)

Forsker 1 Vegard Johansen, Østlandsforskning

Dekan Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer

Dekan Morten Ørbeck, Høgskolen i Hedmark

Adm.dir. Vibeke Hammar Madsen, VIRKE

Forbundsleder Trine Lise Sundnes, Handel og Kontor i Norge

Senior Advisor Jarle Tømmebakke, JA Europe/UE Norge

Førsteamanuensis Øystein Gilje, Universitetet i Oslo

Spesialrådgiver Marianne Lindheim, KS Norge

Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen, NAV Oppland

-Interimsstyret vil bidra med nasjonal forankring, råd i utviklingsfasen og arbeide for hvordan vi i fellesskap klarer å realisere ambisjonene våre med SEG, sier Lian.