Roger Lian

Lian tiltrådte stillingen som direktør ved Østlandsforskning 1. september 2015. Lian er cand.polit. med hovedfag i samfunnsgeografi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fra 1998. Han har videreutdanning i ledelse fra NTNU og Høgskolen i Lillehammer (HiL). I tillegg har han gjennomført flere lederutviklingsprogram, blant annet dekan-skolen i regi av Universitets- og høgskolerådet. Lian kom fra åremålsstillingen som dekan ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) Avdeling for helse, omsorg og sykepleie som han tiltrådte i 2008. Forut for dette har han arbeidet som instituttleder ved Høgskolen i Gjøvik, assisterende rådmann i Øyer kommune og strategisk rådgiver for adm.dir i Sykehuset Innlandet HF/Oppland sentralsykehus HF. Han har erfaring som planlegger, utreder og forsker, i tillegg til bred ledererfaring fra kommunal sektor og akademia. I stillingen som dekan ved Høgskolen i Gjøvik var han sentral i fusjonsarbeidet med NTNU, og var oppnevnt leder for en faglig fusjonsgruppe innen medisin, helse og velferd. Han var sentral i etableringen av Senter for omsorgsforskning, Østlandet i 2006, og har vært valgt leder for Arena Ny Omsorg (nasjonalt nettverk for kunnskapsformidling om innovasjon innen helse- og omsorgsfeltet) i perioden 2012-2015. Han var også sterkt medvirkende for etableringen av Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren som et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik, finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. Han har også ledet administrativt samarbeidsutvalg mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i Oppland og Hedmark. Lians forskningsinteresser har vært helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet (med særlig fokus på frivillig sektor), og samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i helse- og omsorgssektoren. Han har gjennomført ulike forskningsbaserte evalueringer i helsetjenesten. Han har bred erfaring fra prosessledelse, prosjektledelse og prosjektstyring. Lian var oppnevnt medlem i det nasjonale arbeidet med å utforme HelseOmsorg21-strategien som ble overlevert statsministeren sommeren 2014.