Gjennom programmet «verdiskapning og næringsutvikling i fjellområdene» har Oppland Fylkeskommune i perioden 2013-2018 bevilget 50 millioner kroner til ulike prosjekter rettet mot fjellområdene. Denne uke samles aktørene for programmets sluttkonferanse på Pellestova i Øyerfjellet. Her presenteres noen eksempler på prosjekter som har fått innvilget midler fra Fjellsatsinga og det blir en drøfting av utfordringer de norske fjellområdene står overfor i framtida.

For Østlandsforsknings del har fjellsatsingsmidlene resultert i flere interessante forskningsprosjekter i fjellområdene.

Fjelløl (2013)

I 2013-utlysningen var temaet lokalmat. Østlandsforskning fikk sammen med daværende Bioforsk (nå Nibio) innvilget midler til et prosjekt om Fjelløl. Målet er å lage et kunnskapsgrunnlag om gamle bryggemåter og øl- og mattradisjoner i norske fjellområder. Kunnskapsgrunnlaget kan brukes som grunnlag for produktutvikling og økt verdiskaping i fjellområdene.

Prosjektet har resultert i mange foredrag og papers på nasjonale og internasjonale seminarer og konferanser, for eksempel artikkelen Local traditions as a means for commercial production of historical beers: The case of Vossaøl, Norway in The Norwgian Journal of Geography og en nylig publisert artikkel i Årbok for Gudbrandsdalen 2018.

Les bloggen ‘Hvordan kan ølet ha smakt?’ her

En omfattende sluttrapport som tar for seg hovedtrekk i utviklingen av ølbrygging og tradisjoner i fjellbygdene i Sør-Norge legges fram i løpet av denne uka.

Les også om fjellølprosjektet på forskning.no

Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap (2016)

I prosjektet ble det etablert en klynge for fjellområdenes arbeid med ungdom og entreprenørskap, med særlig fokus på å styrke entreprenørskap i skolene. Her har det blitt gjennomført en del arbeidsseminarer og konferanser for å styrke klyngen.

Fritidsboliger som vekstimpuls (2017)

Prosjektet er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Vestlandsforskning, Telemarkforskning og Høgskolen i Innlandet og skal utvikle kunnskap som bidrar til innsikt i hvordan fritidsboligsegmentet kan gi grunnlag for styrket verdiskaping i lokalt næringsliv. Slik utvikling vil også gjøre steder mer attraktive for innbyggere og turister, og det vil kunne gi grunnlag for å utvikle «eksport»-produkter.

Det er to hovedmålgrupper for dette prosjektet: lokale næringsaktører som leverer, eller kan levere, produkter og tjenester til Fritidsboligmarkedet, og, kommuner, offentlig næringsapparat, og næringsorganisasjoner som arbeider med å støtte og legge til rette for næringsutvikling, verdiskaping og bærekraftig utvikling. Prosjektet ferdigstilles våren 2019 og forsøker å nå ut til disse målgruppene i hele fjellområdet.

Første delrapport ‘Fritidsboliger og bedriftsnettverk på Røros’ kan lastes ned her

FjellHeimen 4.0 – Kompetansebygging for framtidens fritidsboliger (2017)

Prosjektet FjellHeimen 4.0 ledes av NTNU Institutt for Arkitektur og Teknologi og gjennomføres i samarbeid med Østlandsforskning, Trøndelag FoU og samvirkeforetaket InnoVangSjon i Vang kommune. Prosjektet pågår nå og har som formål å finne helhetlige, bærekraftige og klimavennlige byggeløsninger av fritidsboliger. Målet er at lokalsamfunnet i større grad kan bruke lokale ressurser til en langsiktig, positiv stedsutvikling

Østlandsforskning deltar i delprosjekt 3 som heter ‘Lokal og regional forvalting av fritidsboligbebyggelse’. I den forbindelse skal delrapporten ‘Lokal og regional forvaltning av fritidsboligbebeggelse-Ringebu og Lesja kommune’ publiseres i løpet av uke 45.

Følg med på vår hjemmeside og facebookside for å bli oppdatert på vår aktivitet og publikasjoner.