Håndbok for lokal telematikkutvikling

Dette er ei håndbok for alle som ønsker å arbeide med det å utvikle nye arbeidsplasser eller kompetanse i distriktene med utgangspunkt i ny informasjonsteknologi eller telematikk. Boka er beregnet på brukere som kommunale tiltaksarbeidere, planleggere, lokale etablerere, DU, fylkeskommunene og involverte departementer. Formålet med håndboka er å gi disse brukerne og deres medspillere innsikt… Les mer »

Strategisk næringsplanlegging i kommuner.

Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Langsiktig strategisk næringsplanlegging i kommunene» som er gjennomført i forbindelse med kommuneplanleggingsprogrammet til Kommuenes Sentralforbund og Miljøverndepartementet. I rapporten drøftes forholdet mellom kommune og næringsliv, aktuelle metoder for strategisk næringsplanlegging i kommunene og hvilke muligheter og begrensninger det ligger i å anvende disse.

Langsiktig strategisk næringsplanlegging – Ringebu.

Prosjektet er en del av utviklingsprogrammet for kommuneplanlegging. Ringebu er en av prøvekommunene i programmet. I rapporten drøftes hvordan strategisk planlegging kan anvendes i kommunens arbeid med næringsutvikling. Det er gitt en kort analyse av situasjonen i Ringebu i dag, og av de strategiske utfordringer Ringebu står overfor. Rapporten avsluttes med forslag til næringsplan for… Les mer »

Uttynningssamfunnet

Det er grunn til å tro at betydelige deler av Norge kommer til å oppleve en demografisk uttynning i åra som kommer, særlig områder som ligger langt fra større sentra og har forholdsvis grissen bosetting fra før. Uttynningen vil blant annet kunne bidra til at det blir færre arbeidsplasser og inntekstmuligheter, redusert servicetilbud, dårligere foreningstilbud… Les mer »

Reis kjerringa! Del 2. Prosjektbeskrivelse av et utvalg av distriktenes utbyggingsfonds (SND) kvinnerettede tiltaksprosjekter for årene 1987-88

Rapporten er en evaluering av 10 av DU’s kvinnerettede tiltaksprosjekter, del 1 drøfter bl.a. DU’s kvinnerettede satsing i et historisk perspektiv, innholdet i satsingen samt forutsetninger og hindringer for en slik satsing. Videre drøftes de konkrete erfaringene fra prosjektene mht. initiering, målsetting, organisasjon, ledelse, arbeidsmetoder, samt noen kvantitative og kvalitative resultater. Del 1 avsluttes med… Les mer »