Samhandlingsprosjektet. En evaluering av et omstillingsprosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter AS og Ringen Rehabiliteringssenter AS

Grande og Ringen ønsker med dette prosjektet å utarbeide en samarbeidsmodell med sykehus og kommuner om å tilby utskrivningsklare pasienter, behandling og trening som de har behov for for å kunne klare seg hjemme. Utvalget består av 15 informanter. Grande og Ringen opplevde at pasientene har hatt er reelt behov for opphold. De som har… Les mer »

Utredning av forsøksvirksomhet med rehabiliteringssentral i Nord-Trøndelag (Friskgården)

Utredningen gjennomgår deler av virksomheten ved Friskgården i Steinkjer fra 1995-97. Evalueringen er i hovedsak basert på intervjumateriale innsamlet fra ansatte i helsetjenesten og andre offentlige etater. Hovedinntrykket er at pasientene synes å være fornøyd, men at det ikke foreligger noen mer objektive vurderinger som kan dokumentere bedret helsetilstand. Det er legene som henviser pasienter… Les mer »

Rehabilitering i kommunene – en kartleggingsundersøkelse.

I forbindelse med at Sosial- og helsedepartementet arbeider med en Stortingsmelding om rehabilitering, fikk Østlandsforskning i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av de ulike rehabiliteringstjenestene i kommunene. Det finnes lite samlet kunnskap på nasjonalt nivå om hvordan kommunene iverksetter tiltak og organiserer rehabiliteringsvirksomheten. I denne undersøkelse har vi i hovedsak vært opptatt av å kartlegge… Les mer »

Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppfølging av slagrammede med synsforstyrrelser

I rapporten gjøres det rede for hvordan de regionale helseforetakene (RHF) ivaretar de som rammes av hjerneslag og får synsforstyrrelser som følgetilstand, samt hvilke rutiner og kompetanse som er knyttet til denne pasientgruppen. Rapporten legger særlig fokus på rehabiliteringsforløpet og de ulike aktørers samspill i dette, der organisasjoner for slagrammede, Norges Blindeforbund og pedagogiske tjenestetilbud… Les mer »

Fra sykdom til vitalitet” – et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt

Målet for FR er å få brukere med muskel- og skjelettlidelser og sammensatte helseplager, uavhengig av ytelse, raskere tilbake til arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. FR har et bredt sammensatt tverrfaglig team som kan dokumentere god erfaring med veiledning, fysisk aktivitet/trening, psykologisk behandling, (psykoedukative) metoder individuelt og i gruppe, motivasjons- og målsetningsarbeid, samt metoder som kartlegger… Les mer »

– ”Det er ikke bare jeg som er sjuk. Hele familien er på en måte sjuk”. En studie av yngre parkinsonpasienter (under 55 år)

Notatet oppsummerer resultater fra en dybdestudie av fem parkinsonpasienter og en breddestudie som gikk ut til 100 respondenter. Undersøkelsene viser at det er behov for et eget tilpasset rehabiliteringsopphold for denne målgruppen. Innholdet i rehabiliteringen må gjenspeile at pasientene lever i familier med partner og barn, og at det er spesielle utfordringer knyttet til det…. Les mer »