Regional plattform – Fjellregionen

Dette er en delrapport fra prosjektet «Regional nærings- og handelsanalyse for Fjellregionen». Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Østlandsforsking og Norsk institutt for by- og regionforskning. I første del av rapporten ser vi på befolkningsutvikling, flytting, utdanningsnivå og senterstruktur. I den andre delen drøftes sysselsetting og næringsstruktur i Fjellregionen.

Innlandet 2030: Næringsstruktur og næringsutvikling

Notatet tar for seg sysselsetting og næringsstruktur, herunder klyngedannelser, i Innlandet. Med utgangspunkt i SSBs befolkningsframskrivinger drøftes framtidig tilgang på arbeidskraft. Til slutt presenteres noen grove beregninger/anslag på hvor mange arbeidsplasser Innlandet kan forventes å ha i 2030.

Indikatorer for næringsstruktur og demografisk utvikling i Åmot

Etter konkursen ved Rena Kartonfabrik ble Åmot kommune i 1999 gitt omstillingsstatus for en periode på inntil 6 år (2001 – 2006). I notatet presenteres indikatorer for demografisk utvikling, sysselsetting og ”robust næringsstruktur” i Åmot i omstillingsperioden. Indikatorene er basert på lett tilgjengelige data som oppdateres jevnlig, i hovedsak hentet fra SSBs statistikkbank.