Notatet tar for seg sysselsetting og næringsstruktur, herunder klyngedannelser, i Innlandet. Med utgangspunkt i SSBs befolkningsframskrivinger drøftes framtidig tilgang på arbeidskraft. Til slutt presenteres noen grove beregninger/anslag på hvor mange arbeidsplasser Innlandet kan forventes å ha i 2030.

Bestill rapport

Innlandet 2030: Næringsstruktur og næringsutvikling | (rapportnr. 200708)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 90,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X