Kvinner i kulturnæringene – en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk

Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal 2007 knapt 95 000 sysselsatte i kulturnæringene i Norge, derav 44 400 kvinner (46,5 prosent) kvinner. 36,2 prosent av de sysselsatte kvinnene i kulturnæringene har sin arbeidsplass i Oslo. Ser vi totalsysselsettingen (dvs. alle næringer samlet), hadde 16,7 prosent av kvinnene sin arbeidsplass i Oslo… Les mer »

Kartlegging av kulturnæringene på Nordmøre – sysselsetting og bedrifter

Notatet omfatter en kartlegging av sysselsatte og bedrifter i kultur-næringene i de 13 kommunene på Nordmøre. Analysen er utført med basis i avgrensningen av kulturnæringene slik det er gjort i ØF-rapport nr. 10/2004 og 05/2005. Dette er blant annet gjort for å kunne sam-menligne tallene for Nordmøre med Norge. Analysen viser at det var 477… Les mer »

Kartlegging av eksisterende informasjon om næringene musikk, film, design og arkitektur.

Dette er en oversikt over informasjon som finnes om næringene musikk, film, design og arkitektur (MADF) i Norge. Det er et fokus på informasjon og kunnskap som finnes om følgende punkter: Aktører, verdiskaping, vekst/utvikling, trender, eks-port/internasjonalisering, markedsstørrelser og markedspotensial, innovasjonsevne, næringsklynger og nettverk, forretningsmodeller, kritiske suksessfaktorer og offentlige støtteordninger. I tillegg er det sammendrag av… Les mer »