Kunde- og leverandørtilpasset omsetning av tømmer – En diskusjon om virkemidler og bonusordninger i norsk tømmeromsetning med resultater fra en undersøkelse blant medlemmer i Mjøsen skogeierforening

Endringer i markedet for tømmer og treprodukter og påfølgende endrete markedskrav vil sannsynligvis kreve enda bedre styring av avvirkning og virkesflyt. På samme tid vil den ”nye” skogeieren ha andre behov og krav til type kontrakter som tilbys nå enn hva som tradisjonelt har vært tilbudt. Denne rapporten gir en oversikt over og drøfter kontrakter… Les mer »

En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer

Hovedmålet med prosjektet har vært å oppnå økt kompetanse og mer effektive kontrakter i det norske tømmermarkedet. Et delmål for prosjektet har vært å kartlegge og beskrive markedet med vekt på kontrakter og incentivsystemer. I dette notatet beskriver vi først både både tilbudssiden (ressurser, skogeierorganisering, tømmertilbud) og etterspørselssiden (skogindustrien, markedsaktører, tømmeretter-spørsel) før vi ser på… Les mer »

Kontrakter for en bedret tømmeromsetning

Formålet med dette notatet er å utarbeide forslag til endringer i det systemet av kontrakter som brukes på det norske tømmermarkedet. Vi begrunner først behovet for endringer ut fra empiriske observasjoner av hvordan partene i tømmermarkedet strever med å tilpasse seg konjunkturene, og ved å argumentere for at en bedret tilpasning vil øke den totale… Les mer »