Motivasjon og hindre for inkludering av flyktninger. Et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet

Prosjektet «Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn – et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet» har hatt som hovedmål å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at arbeidsgivere ønsker og har muligheter til å tilrettelegge for inkludering og rekruttering av personer med fluktbakgrunn. Delmålene i prosjektet er å 1) Bidra med kunnskap om hva som… Les mer »

IKT i norskopplæring for innvandrere. Status fra følgeforskningen pr. 01.07.2004

Dette er en statusrapport i følgeforskningen av INOVI-prosjektet. ”IKT i norskopplæring for voksne innvandrere” er et prosjekt under ledelse av VOX, finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Østlandsforskning fikk våren 2003 i oppdrag fra VOX å bistå prosjektet med følgeforskning. Notatet omfatter en analyse av statusen i prosjektet i løpet av første… Les mer »

Evaluering av prosjektet ”Næringslivet som motor for inkludering”

Prosjektet ”Næringslivet som motor for inkludering” er et interregionalt samarbeidsprosjekt mellom Hamarregionen Utvikling og Karlstad kommune. Målet med prosjektet har vært å bidra til en holdningsendring i næringslivet når det gjelder rekruttering av innvandrere. Målgruppen er næringslivsledere og godt kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor Skandinavia som finner det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Østlandsforskning… Les mer »

Introduksjonsprogrammet ved Nordre Land læringssenter. En studie av ansatte og samarbeidspartneres erfaringer

Rapporten presenterer resultater fra en intervjustudie blant ansatte ved og samarbeidspartnere til Nordre Land læringssenter. Undersøkelsen er en del av prosjektet «Hva fremmer og hemmer kvalifiseringsarbeidet ved Nordre Land læringssenter». Rapporten er konsentrert om to forhold: For det første gis det en gjennomgang av tiltakene i Introduksjonsprogrammet og erfaringene informantene har med disse tiltakene. For… Les mer »