Rapporten presenterer resultater fra en intervjustudie blant ansatte ved og samarbeidspartnere til Nordre Land læringssenter. Undersøkelsen er en del av prosjektet «Hva fremmer og hemmer kvalifiseringsarbeidet ved Nordre Land læringssenter». Rapporten er konsentrert om to forhold: For det første gis det en gjennomgang av tiltakene i Introduksjonsprogrammet og erfaringene informantene har med disse tiltakene. For det andre gis det en presentasjon av ansattes opplevelser av arbeidsmiljøet og samarbeidet ved læringssenteret. Basert på en analyse og vurdering av disse forholdene, pekes det i rapporten på flere faktorer som det vil være viktig å ta tak i for å styrke kvalifiseringsarbeidet i kommunen.

Bestill rapport

Introduksjonsprogrammet ved Nordre Land læringssenter. En studie av ansatte og samarbeidspartneres erfaringer | (rapportnr. 201305)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X