Teknologibasert nyskapning: Evaluering av SND’s program

Rapporten omhandler en midtevaluering av programmet etter at det hadde vart i knappe to år. Tidsaspektet gjør at det foreløpig er få konkrete resultater fra programmet i form av nyetableringer. Men evalueringen viser at programmet utgjør en verdifull nyvinning i nyskapningsarbeidet og har med relativt små midler realisert flere prosjekter. Programmet kan ikke karakteriseres som… Les mer »

Arbeidsledige etablerere. Del II: Fra arbeidsledig til etablert

Denne rapporten er en av fire i en større evaluering av kurs- og jobbskapingsmidlene, som Østlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Arbeidsdirektoratet. Hensikten med dette delprosjektet har vært å skaffe mer kunnskap om viktige prosesser både bak enkeltindividers forhold til jobbskapingsprosjektet, og bak de resultater som prosjektene kan vise til. Datagrunnlaget for denne rapporten består… Les mer »

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Skoleåret 2002/03 startet Ungt Entreprenørskap opp bedriftskonseptet Studenbedrift. Til sammen har 940 studenter deltatt som etablerere av Studentbedrift. Prosjektet ”Etableringsfrekvens Studentbedrift” er en kvantitativ studie av tidligere deltakere i Studentbedrifter. Målet er å få vite hvordan deltakerne opplevde tiden som etablerer av Studentbedrift, og hvorvidt deltagelsen i Studentbedrift har hatt innvirkning på deres senere karriere,… Les mer »