Omstilling i distriktshoteller – nye roller som samfunnshotell? Evaluering av et pilotprosjekt

SIVA har på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) gjennomført et pilotprosjekt med sikte på å omstille overnattingsbedrifter på mindre tettsteder (distriktshoteller). Hovedmålet med piloten var å finne måter å kombinere distriktshotellenes behov for mer sikker og stabil drift med lokalsamfunnenes behov for andre tjenester og tilbud. Tre distriktshoteller i henholdsvis Vågå,… Les mer »

Distriktsarbeidsmarkedet – segmentert og fleksibelt

Dette er den tredje rapporten fra prosjektet «Flyttemønstre og bygdekultur. Om kvinner på flyttefot og kvinners karrieremuligheter i distriktene». I denne rapporten konsentrerer vi oss om kvinners deltakelse og karrieremuligheter i det lokale arbeidsmarked. I hvilken grad er distriktsarbeidsmarkedet kjønnsdelt, og hvordan medvirker lokale tradisjoner og holdninger til kjønnsroller til å vedlikeholde eller forsterke dette?

Orienteringsløp i ulendt terreng – Ein studie av kvinner og menn i distrikta

Det overordna spørsmålet som ligg til grunn for denne rapporten er kva forhold som fremmar og hemmar levedyktige lokalsamfunn. Rapporten består av to delar: Del I er ei litteraturstudie og del II ei intervjuundersøking blant 28 kvinner og menn i dei tre fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. For å avgrense prosjektet… Les mer »