Det overordna spørsmålet som ligg til grunn for denne rapporten er kva forhold som fremmar og hemmar levedyktige lokalsamfunn. Rapporten består av to delar: Del I er ei litteraturstudie og del II ei intervjuundersøking blant 28 kvinner og menn i dei tre fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. For å avgrense prosjektet har vi retta søkelyset mot nærings- og arbeidsliv; demografi, flytting og bustadpreferansar; deltaking og påverknad i lokalsamfunnet. Kjønn og livsløp er gjennomgåande perspektiv i studia.

Bestill rapport

Orienteringsløp i ulendt terreng – Ein studie av kvinner og menn i distrikta | (rapportnr. 200208)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X