Brukerstyrt personlig assistanse – brukernes erfaringer med ordningen

Notatet gir en oversikt over brukerne og deres erfaringer med forsøksordningen «brukerstyrt personlig assistanse» (BPA). Datamaterialet bygger på en spørreskjema-undersøkelse blant BPA-brukere i kommuner som har fått stimuleringstilskudd for å prøve ut ordningen. Fokus i undersøkelsen er: Hvem er brukerne, hvordan var det kommunale tjenestetilbudet deres tidligere og hvordan er tilbudet i dag, hvilke oppgaver… Les mer »

Kommunenes erfaringer med Brukerstyrt personlig assistanse

Rapporten handler om iverksettingen av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i kommunene, og hvilke erfaringer aktørene i kommunene sitter inne med. Hovedfokus rettes med andre ord mot hvilke konsekvenser ordningen har for forvaltningen. BPA er en alternativ organisering av omsorgstjenesten for funksjonshemmede med behov for hjelp i og utenfor egen bolig. Iverksettingen i kommunene er belyst… Les mer »

Mellom brukerstyring og medbestemmelse – Å jobbe som personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse ble hjemlet i Lov om sosiale tjenester fra 1. Mai 2000, etter at ordningen hadde vært prøvd ut som forsøk siden 1994. Målsettingene med ordningen er å sikre funksjonshemmede likestilling og full deltakelse i samfunnet, og kjernen er brukerstyring og selvbestemmelse. Norske og internasjonale studier viser at ordningen er svært vellykke, sett… Les mer »

Personlig assistanse for funksjonshemmede i Norden. En sammenliknende studie av ordningen i Danmark, Finland, Sverige og norge.

Personlig assistanse er en lovfestet velferdstjeneste i alle de nordiske landene. På avgjørende måter bryter den med de etablerte tjenestene i den nordiske velferdsstaten. Gjennom sin vektlegging av brukerstyring representerer personlig assistanse en kvalitativ nyskaping i forhold til offentlige velferdstjenestene. Ordningen representerer videre en utvikling av nye organisasjonsformer for tjenesteyting og mer fleksibel ansetelses- og… Les mer »

Brukerstyrt personlig assistanse fra forsøk til lov

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer en organisering av tiltak for funksjonshemede ser brukerstyringen er satt i sentrum. Ordningen har blitt prøvd ut som et forsøk har i Norge gjennom flere år før de ble lovfestet i 2000 som en tjeneste kommunen plikter å ha. Rapporten presenterer resultatene fra en studie av beslutningsprosessen fram mot lovfestingenav tjenesten…. Les mer »

Stabilitet og endring – Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud for sterkt funksjonshemmede med behov for assistanse i dagliglivet, både i hjemmet og utenfor hjemmet. Det grunnleggende skillet mellom ” (BPA) og andre tjenestetilbud er at brukeren gis rett til å styre sine egne hjelpetilbud. De første forsøkene med BPA startet opp i 1991, og ordningen har vært hjemlet… Les mer »