Rapporten handler om iverksettingen av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i kommunene, og hvilke erfaringer aktørene i kommunene sitter inne med. Hovedfokus rettes med andre ord mot hvilke konsekvenser ordningen har for forvaltningen. BPA er en alternativ organisering av omsorgstjenesten for funksjonshemmede med behov for hjelp i og utenfor egen bolig. Iverksettingen i kommunene er belyst gjennom kvalitative telefonintervju med et utvalg kommunale ledere som har budsjett- og resultatansvar for BPA-ordningen, samt en spørreskjemaundersøkelse til alle kommuner som har fått stimuleringstilskudd til å prøve ut tiltaket. Studien tar opp forhold omkring kommunenes rolle som iverksettere av statlig velferdspolitikk; integrering av tiltaket, perspektivene og assistentene i kommuneorganisasjonen; grad av brukerstyring/-medvirkning ved utmåling av tjenesteomfang, sammensetning av tjenester og ansettelse av assistenter; og assistentenes arbeidsbetingelser og tilknytning til organisasjonen. Kommunenes vurderinger av positive og negative sider ved BPA-ordningen, og utfordringer ved overgang fra forsøk til permanent ordning belyses i rapporten.

Bestill rapport

Kommunenes erfaringer med Brukerstyrt personlig assistanse | (rapportnr. 199811)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X