Kan Innlandet ta en sterk posisjon i det ‘grønne skiftet’? ‘Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet’ er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark Fylkeskommune og Oppland Fylkeskommune og ble vedtatt i begge Fylkestingene i april. Målet er å styrke det biobaserte næringslivet.

Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og Østlandsforskning skal lede sekretariatet for strategiarbeidet.

-Strategien skal bidra til vekst i Innlandet, basert på regionens fornybare, grønne ressurser, sier prosjektleder Tor Arnesen.  Dette skal lede til økt konkurransekraft og verdiskaping i området, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien.

Oppdraget til Østlandsforskning innebærer utarbeidelse og ferdigstilling av strategien og et tilhørende tiltaksplan for perioden 2016-2019.

Forskergruppen vil gjennomføre arbeidet sammen med styringsgruppen som vil bli oppnevnt for arbeidet, og i samarbeid med blant annet næringsliv og andre aktører i og utenfor regionen.

Prosjektet starter så fort styringsgruppen er på plass og skal ferdigstilles med iverksetting av tiltaksplanen i slutten av 2016.

Eastern Norway aims to take a national position as a bioeconomy region. Eastern Norway Research Institute will lead the secretariat for the strategy work on this.

‘Bioeconomy- strategy and measures for Eastern Norway’ is a collaboration between the Hedmark and Oppland County Councils.

– The aim is to strengthen the biobased sector and contribute to growth in the region’s renewable, green resources, says Tor Arnesen. This will lead to increased competitiveness and economic growth in the area and contributes to a green shift in the national economy.

The project will be completed with the implementation of the action plan at the end of 2016.