Østlandsforskning har engasjert skogseksperten Ivar Stuve for å være med på et benchmarkprosjekt for skognæringen i Innlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom aktører i hele verdikjeden. Mjøsen Skog er ansvarlig for prosjektet.

Mjøsen Skog ønsker sammen med Glommen Skog, Transportfellesskapet Østlandet (TFØ), representanter for skogsentreprenørene, Østlandsforskning og Høgskolen i Hedmark å etablere et samarbeid om effektivisering av uttak, transport og omsetning av tømmer. Dette skal være basert på en benchmarking mot relevante konkurrentland. Stuve skal sammen med forsker Merethe Lerfald sammenlikne næringen med skogbruk i Sverige, Finland og Østerrike. forrest

Fokuset ligger på kostnadsforskjeller og hvorvidt de skyldes naturgitte forhold, myndighetsbestemte rammebetingelser eller måten man organiserer uttak, omsetning og transport på. Formålet er å avdekke om det er andre og mer effektive måter å jobbe på. Gjennom dette skal det avdekkes potensialer for kostnadsreduksjoner på 5 prosent.

Skogressursen blir også kalt Innlandets grønne gull. Verdien ventes å øke på sikt når oljeutvinningen avtar og klimapolitiske hensyn forsterkes. Skognæringen trenger kunnskap for å gjennomføre fornyelse og bli en konkurransedyktig, framtidsrettet næring. Benchmarkingen skal bidra til dette. Prosjektet skal være ferdig til desember 2015.

Stuve er engasjert fordi han har nesten 30 års erfaring fra skognæringen. Han har etter utdanning fra skogskolen på Evenstad og BI blant annet jobbet som skogplanlegger, organisasjonssjef og skogsjef. Stuve er også nylig ansatt som organisasjonssjef i Glommen Skog. Han kommer til å jobbe i ØF i en deltidsstilling på 19 prosent. Stuve er gift, har tre barn og er ellers en ivrig birkebeiner.