Utredningen Østlandsforskning, Telemarksforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort for fire kommuner i Hamarregionen, er ferdig. Rapporten er lagt fram og kan lastes ned her. 

I lys av kommunereformen og det mandat som ble vedtatt i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker, har kommunene ønsket å få belyst hvordan organiseringen av samarbeidet i Hamarregionen kan optimaliseres. Rapporten er ment å være grunnlag for videre arbeid med og valg vedrørende kommunestruktur-endringer.

Utredningen om alternativene for kommunereform i Hamarregionen er ferdig.

Utredningen om alternativene for kommunereform i Hamarregionen er ferdig.

Forskerne har utredet fordeler, ulemper, utfordringer og muligheter ved de tre alternativene:

  1. 0-alternativet (dagens kommune- og tjenestestruktur)
  2. Organisering av interkommunalt/regionalt samarbeid med fokus på samfunnsutviklerrollen
  3. Storkommunealternativet (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange)

I løpet av april skal det bli avholdt forskjellige folkemøter der rapporten blir presentert og diskutert.