I forbindelse med utarbeidingen av regionale planer for nasjonale villreinområder innhentes det supplerende kunnskap på flere områder. Denne rapporten omhandler den lokale verdiskapingen og lokaløkonomiske virkninger som kan tilbakeføres til turistforeningenes aktivitet i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. På grunnlag av regnskapsrapporter, beregninger og skjønn er samlet verdiskaping beregnet til 26-28 millioner kr og de lokaløkonomiske effektene estimert til 28-32 millioner kr. Alle beregninger referer seg til året 2010. En evt. økning av de lokaløkonomiske effektene antas å ligge primært i en økning i andelen lokale innkjøp av varer og tjenester. Det er der anslått et potensial på i størrelsesorden 10 millioner kr. Turistforeningens virksomhet bidrar til å etablere felles aktivitetstilbud og arrangementer knyttet til friluftsliv, på steder som ellers neppe ville hatt slike tilbud.

Bestill rapport

Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet – en studie fra villreinfjellene i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei | (rapportnr. 201112)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X