Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet – en studie fra villreinfjellene i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

I forbindelse med utarbeidingen av regionale planer for nasjonale villreinområder innhentes det supplerende kunnskap på flere områder. Denne rapporten omhandler den lokale verdiskapingen og lokaløkonomiske virkninger som kan tilbakeføres til turistforeningenes aktivitet i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. På grunnlag av regnskapsrapporter, beregninger og skjønn er samlet verdiskaping beregnet til 26-28 millioner kr og… Les mer »