Utredningen gjennomgår deler av virksomheten ved Friskgården i Steinkjer fra 1995-97. Evalueringen er i hovedsak basert på intervjumateriale innsamlet fra ansatte i helsetjenesten og andre offentlige etater. Hovedinntrykket er at pasientene synes å være fornøyd, men at det ikke foreligger noen mer objektive vurderinger som kan dokumentere bedret helsetilstand. Det er legene som henviser pasienter til rehabiliteringssentralen, og de er i hovedsak fornøyd med samarbeidet. Samarbeidsrelasjonene til andre instanser, som f.eks. trygdekontoret er noe mer uavklart, og det kan her være åpenbare overlappinger i ansvarsområder. Friskgården får pasienter fra flere kommuner, men er ikke formelt noe interkommunalt prosjekt. Siden mange kommuner er for små til å opprette egne tilbud til denne pasientgruppa, er det interssant å få utredet interkommunale modeller. Foreløpig kan interessen for dette strande på at det er staten som har størst interesse av at det gis et bedre tilbud til den aktuelle pasientgruppa

Bestill rapport

Utredning av forsøksvirksomhet med rehabiliteringssentral i Nord-Trøndelag (Friskgården) | (rapportnr. 199801)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X