Utredning av forsøksvirksomhet med rehabiliteringssentral i Nord-Trøndelag (Friskgården)

Utredningen gjennomgår deler av virksomheten ved Friskgården i Steinkjer fra 1995-97. Evalueringen er i hovedsak basert på intervjumateriale innsamlet fra ansatte i helsetjenesten og andre offentlige etater. Hovedinntrykket er at pasientene synes å være fornøyd, men at det ikke foreligger noen mer objektive vurderinger som kan dokumentere bedret helsetilstand. Det er legene som henviser pasienter… Les mer »