Denne rapporten gir en kartlegging av utviklingen i energibildet generelt og mer inngående av bruken av vannbåren varme basert på bioenergi, spillvarme og av varmepumper. Videre analyseres potensialer, barrierer og suksessfaktorer for økt utbredelse av slik vannbåren varme. Avslutningsvis drøftes hvordan virkemiddelbruken best kan innrettes for å nå nasjonale energipolitiske mål. I dette ligger det en evaluering av ”Varmeanleggsordningen”, men utredningen går lenger enn vanlig innenfor tiltaksevalueringer mht. analyser av markedsutvikling og konkurranseforhold og øvrig virkemiddelbruk på området.

Bestill rapport

Ny fornybar varmeenergi i Norge. En utredning om varmemarkedet og Varmeanleggsordningen | (rapportnr. 200112)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 280,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X