Hovedvekten er lagt på å beskrive trekk ved lokalt sosialt liv, kultur og loka/regional identitet, og å diskutere medienes rolle i å utvikle og styrke disse kvalitative aspektene. Intervjuene viser at folks tilknytning og identitetsmessige forankring er sterkest på lavere regionale nivåer og avtar jo større regionale enheter en opererer med. Lomværene har i større grad enn Lillehammer-folk en felles lokal identitet. Lillehammer-folk inngår i et spekter av sosiale nettverk og subkulturer som ikke nøvendigvis primært har lokal basis, men som bidrar til en enkeltes lokalkunnskap og stedstilhørighet. Lokalmedienes funksjon i forhold til lokal/regional identitet ligger både på det symbolske plan og på innholdsplan.

Bestill rapport

Medieutvikling, kultur og regional identitet | (rapportnr. 198815.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X