Rapporten beskriver historisk og nåværende status for krepsen i Eikeren-vassdraget. Data er samlet inn ved intervju-undersøkelser og prøvefiske. Det finnes kreps i store deler av vassdraget som kan gi grunnlag for et godt fiske. I andre deler gir dårlig vannkvalitet, nedslamming og gjengroing dårlige levevilkår for krepsen. Rapporten gir anbefalinger om hvordan krepsen best kan forvaltes – til beste for krepsebestanden, men også med tanke på at krepsen er en verdifull ressurs som bør utnyttes.

Bestill rapport

Krepsen i Eikeren-vassdraget: Bestandsundersøkelse og forslag til forvaltningstiltak | (rapportnr. 199815)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 60,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X