Fritidsboliger og friluftsliv i fjellområdene

Det er gjennomført en analyse av fritidsbyggstrukturen i fjellområdet. Vekst, lokalisering og trender er drøftet – det siste ført fram til 2030. Det er videre fokusert på interaksjon mellom fritidsbygg, friluftsliv og landskapsinngrep.

Støy og stillhet i natur- og friluftsområder

I Norge har det hittil vært lite oppmerksomhet rundt støyproblemer i natur- og friluftsområder. Notatet vurderer fraværet av støy, eller stillhet, i natur- og friluftsområder som en kvalitet som er truet og som bør vernes. Det skisseres mål og virkemidler for etablering av støyfrie natur-/friluftsområder. En beskrivelse av regelverket og praksis for etablering av såkalte… Les mer »

Kunnskapsbehov i forvaltningen av større verneområder

Rapporten diskuterer kunnskapsbehov til forvaltningen av eksisterende og nye verneområder. Dagens kunnskapsgrunnlag er meget mangelfullt i forhold til nåtidige og framtidige forvaltningsoppgaver. Forvaltningsplaner og kunnskapsoppbygging bør utformes innenfor en humanøkologisk modell som overbygning for stedspesifikke kunnskapsbehov. Framtidig kunnskapsoppbygging bør følge en todelt strategi. På kort sikt bør utarbeides forvaltningsplaner for alle større verneområder. På lenger… Les mer »

Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal… En metode for regionale analyser av forvaltningens arbeide med økologiske problemstillinger (RØF).

I prosjektet beskrives en metode for å analysere forvaltningens arbeid med økologiske problemstillinger innen en region. Prosjektet fokuserer på forholdet mellom forvaltningsinteresser, og om det er «hull» eller «kollisjoner» i deres samlede opptreden i en region. Videre analyseres forvaltningens «treffsikkerhet» som et spørsmål om forvaltningen arbeider med saker som er sentrale økologiske problemer i regionen…. Les mer »

Storørret i Norge. Status, trusler og erfaringer med dagens forvaltning

Rapporten er en del av et forslag til en nasjonal forvaltningsplan for storørret. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag og skal gi bakgrunn for de mål og tiltak som foreslås i et eget selvstendig forvltningsplanforslag. Rapporten beskriver storørretens biologi og rolle i økosystemet, utbredelse og status for storørretstammene, trusler og erfaringer med dagens forvaltning. Som vedlegg er… Les mer »