Bakgrunnen for prosjektet er at forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015 ble lagt ut på høring i juni. Viktige trender innenfor godstransport er at vei og fly har sterk vekst, og har over tid tatt markedsandeler fra bane- og sjøtransport. Bedre infrastruktur har betydning for både næringsliv og regional utvikling. Investeringer i transport internt i eller til en region er ikke noen garanti for høyere økonomisk vekst. Effektene avhenger bl.a av hvor sterke kostnadsreduksjoner det eksisterende næringslivet får, og om forbedringen gjør at regionen lykkes bedre i å trekke til seg nye bedrifter og om disse kan vokse. Større arbeidsmarkeder er en viktig side ved bedre infrastruktur i Innlandet. Rapporten gjennomgår alle de viktigste trafikkårer for vei og bane i Hedmark/Oppland, mht. trafikk, betydning, aktuelle investeringsprosjekter og nytte-/kostnadsanalyser. I prosjektarbeidet ble det utført en undersøkelse av betydning av transportinfrastruktur rettet mot næringslivet i Innladet. Utfra oppsatte kriterier vurderes infrastrukturprosjekter på hovedkorridorene i de to fylkene.

Bestill rapport

Infrastruktur og næringsutvikling i Hedmark og Oppland | (rapportnr. 200315)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X