Basert på intervjuer med bønder i Oppland og med støtte i litteraturen peker notatet på fem læringsarenaer. Relasjoner med nærstående er avgjørende for aksept for utviklingsarbeid og det foregår læring der kone/mann/partner begge er faglig involvert i gårdsdrifta. Naboer og bygda kan potensielt bety mye for læring, men det er store variasjoner i hvor aktivt bønder bruker nærmiljøet som en læringsarena. Rådgiverne til NLR, Tine og Nortura utgjør en bærebjelke for kompetansetilbudet i landbruket, men tilbudet kunne vært brukt mer aktivt. Fagtidsskrift er en viktig kilde til å spre både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Den femte læringsarenaen er gjennomføring av større utbyggingsprosjekter som overgang til løsdrift og melkerobot, der nettverk av kunder og leverandører i samspill med melkeprodusent utgjør en tidsavgrenset læringsarena.

Bestill rapport

Hvordan lærer bønder i Oppland. Rapport fra et forprosjekt | (rapportnr. 201502)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 90,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X