Situasjonen for laksebestandene er mange steder vanskeligere enn før. Det aktualiserer endringer i forvaltningen av fisket, som på ulike måter kan ha vidtrekkende konsekvenser for en rekke aktører. I samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, (NINA), gjennomfører Østlandsforskning (ØF) på denne bakgrunnen forskningsprosjektet, ”Elvebeskatning av laksefisket, sammenheng mellom regulering, beskatning og verdiskapning av fisket”. Formålet med denne rapporten er å dokumentere informasjonsinnhentingen til deler av dette prosjektet. Rapporten inneholder ingen selvstendig analyse av dataene. Den er utelukkende ment som en referanse for analyser av de øvrige delene av prosjektet. Dette omfatter en kort fremstilling av hvilke forhold som er søkt belyst og de prinsipielle avveiningene som er gjort. Videre presenteres spørreskjemaene som er brukt i sin helhet. I den forbindelse er det tatt ut enkle illustrasjoner i form av figurer og tabeller over hvordan svarene fordelte seg.

Bestill rapport

Elvebeskatning av laksefisket, sammenheng mellom regulering, beskatning og verdiskapning av fisket: Dokumentasjon av informasjonsinnhenting. | (rapportnr. 200003)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X