Elvebeskatning av laksefisket, sammenheng mellom regulering, beskatning og verdiskapning av fisket: Dokumentasjon av informasjonsinnhenting.

Situasjonen for laksebestandene er mange steder vanskeligere enn før. Det aktualiserer endringer i forvaltningen av fisket, som på ulike måter kan ha vidtrekkende konsekvenser for en rekke aktører. I samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, (NINA), gjennomfører Østlandsforskning (ØF) på denne bakgrunnen forskningsprosjektet, ”Elvebeskatning av laksefisket, sammenheng mellom regulering, beskatning og verdiskapning av fisket”. Formålet… Les mer »

Reiselivets sysselsettingsmessige betydning for Risør, Røros, Vågan og Bykle.

Etterspørsel etter varer og tjenester fra turister berører flere sektorer i økonomien. Omsetningen av varer og tjenester til turister er uttrykk for de direkte virkningene. I tillegg kommer de indirekte virkningene, generert gjennom etterspørsel etter underleveranser, økte investeringer, og økt privat konsum som følge av økt kjøpekraft. Formålet med dette prosjektet er å beregne reiselivets… Les mer »

Reiselivets lokaløkonomiske betydning. Casestudier av Risør, Røros, Vågan og Bykle kommuner.

Etterspørsel etter varer og tjenester fra turister berører flere sektorer i økonomien. Omsetningen av varer og tjenester til turister er uttrykk for de direkte virkningene. I tillegg kommer de indirekte virkningene, generert gjennom etterspørsel etter underleveranser,økte investeringer, og økt privat konsum som følge av økt kjøpekraft. Formålet med dette prosjektet er å beregne reiselivets lokaløkonomiske… Les mer »

Arrangementer og destinasjonsutvikling. Lokalsamfunnsmessige og lokaløkonomiske sider ved kulturfestivaler.

I rapporten presenteres resultatene fra det forskningsarbeidet som er gjort omkring kulturfestivaler i regi av forskningsprosjektet Arrangementer og destinasjonsutvikling. Tre kulturfestivaler på Lillehammer har vært studert som ledd i både kultur- og økonomidelen i prosjektet, nemlig DølaJazz, Vinterspillene og Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. Kulturfestivalene fyller et sentralt behov i dagens samfunn, nemlig etter opplevelser av høy… Les mer »

Ringvirkninger av tre kulturarrangementer i Nord-Gudbrandsdalen. Dansefestivalen på Sel, Kristindagene på Sel og Diktar-dagane i Lom

I takt med at antall festivaler og kulturarrangementer øker vies denne typen arrangementer også økt oppmerksomhet med tanke på økono¬miske resultater. Det er da ikke først og fremst det bedriftsøkono¬miske resultatet som fokuseres, men kulturarrangementenes bidrag til den lokale økonomien på arrangementsstedet. I denne rapporten presenteres inntektsvirkningene av tre kulturfestivaler arrangert i Nord-Gudbrandsdalen sommeren 2007:… Les mer »

Fritidsboliger i Vestmarka – mulige konsekvenser

Vestmarka er et område på 625 km2 mellom Solør og Odalen i Hedmark, og berører ni kommuner. Området ble i 1986 forslått vernet med bakgrunn i det store og forholdsvis uberørte barskogsystemet. I 1992 ble forslaget frafalt, men området skal fortsatt forvaltes uten andre tekniske inngrep enn det som skogdriften medfører. I planprosessen for området… Les mer »