Rapporten søker å klarlegge hvilke miljøeffekter Lillehammer OL 1994 skapte. Hovedkonklusjonen er at OL-anleggene på mange måter bare har forsterket en utvikling som allerede var i gang. Lillehammer er ikke ødelagt av OL. Tvert i mot, byen er på mange måter blitt enda mer tiltalende med byforskjønnelsen i sentrum. Kulturlandskapet rundt byen har imidlertid måttet tåle vesentlige inngrep: På Storhove, i Skårsetlia og på Kanthaugen. Veganleggene er overdimensjonerte og OL-investeringene har ikke bidratt til å få gjort noe med strandsonen mellom bebyggelsen og Mjøsa. De mindre synlige, men global sammenheng langt alvorligere miljøproblemer har heller ikke OL-utbyggingen klart å hanskes med. Byspredningen og tilretteleggingen for biltransport har fortsatt som før.

Bestill rapport

Byforskjønnelse uten bærekraft. En vurdering av Lillehammer OLs miljøeffekter. | (rapportnr. 199429)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 300,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X