Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater på fylkesnivå

På vegne av Oppland fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en spørreundersøkelse om folkehelse og levekår i Oppland. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Oppland fylkeskommune ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og… Les mer »

Byforskjønnelse uten bærekraft. En vurdering av Lillehammer OLs miljøeffekter.

Rapporten søker å klarlegge hvilke miljøeffekter Lillehammer OL 1994 skapte. Hovedkonklusjonen er at OL-anleggene på mange måter bare har forsterket en utvikling som allerede var i gang. Lillehammer er ikke ødelagt av OL. Tvert i mot, byen er på mange måter blitt enda mer tiltalende med byforskjønnelsen i sentrum. Kulturlandskapet rundt byen har imidlertid måttet… Les mer »

Arealplanlegging – et kostnadseffektivt virkemiddel i miljøpolitikken?

Rapporten drøfter om, og i så fall på hvilke områder, det kan være kostnadseffektivt å benytte regulering av arealbruken som et virkemiddel i miljøpolitikken, enten som alternativ eller som supplement til miljøavgifter og andre ordinære miljøpolitiske virkemidler. Hovedfokusert er lagt på transport- og energirelaterte utslipp til luft. Det er altså primært drøftet om det vil… Les mer »

Kjøttindustrien i Hedmark og Oppland

Rapporten drøfter kjøttindustrien, dens omstrukturering de siste 20 årene, fremtidige utfordringer og omstillingsevne. Hovedvekten er lagt på den lokale kjøttindustrien i regionen i Hedmark og Oppland.