Forskning om OL 1994. Forslag til forskningsprogram.

Det er foreslått et forslag til forskningsprogram om OL i Lillehammer i 1994, og det er skissert aktuelle forskningstema: Organisering, kommalforvaltning og lokaldemokrati, OL som regionalt utviklingsprosjekt, OL og reiseliv, hverdagsliv, helse- og sosialforskning

OL 1994, reiseliv. Utviklingstendenser og utfordringer.

I rapporten foretas det en analyse av utviklingen i reiselivet i forbindelse med OL. Det foretas en bred gjennomgang av utviklingen i reiselivet de senere årene, både i Norge som helhet og i OL-regionen. Utviklingen viser en positiv vekst de siste årene, men kapasiteten har økt relativt mer slik at næringen arbeider med redusert kapasitetsutnyttelse…. Les mer »

Gir OL utvikling? Utviklingstendenser, organisering og strategier.

Det gis en gjennomgang av utviklingen i ulike sektorer som følge av OL, herunder både ulike næringssektorer samt utvikling av organisasjoner og institusjoner. Det gis en gjennomgang av det organiserte etterbruks- og utviklingsarbeidet, og seks forskjellige utviklingsområder drøftes: Arrangementer, OL-anlegg og etterbruk, reiseliv, OL-skapte verdier, industrielle utviklingsmuligheter, tele/media og kompetanse. Avslutningsvis drøftes de ulike aktører,… Les mer »

Byforskjønnelse uten bærekraft. En vurdering av Lillehammer OLs miljøeffekter.

Rapporten søker å klarlegge hvilke miljøeffekter Lillehammer OL 1994 skapte. Hovedkonklusjonen er at OL-anleggene på mange måter bare har forsterket en utvikling som allerede var i gang. Lillehammer er ikke ødelagt av OL. Tvert i mot, byen er på mange måter blitt enda mer tiltalende med byforskjønnelsen i sentrum. Kulturlandskapet rundt byen har imidlertid måttet… Les mer »

OLs næringsmessige betydning på kort og lang sikt.

Hovedbegrunnelsen for OL på Lillehammer var de næringsmessige virkninger arrangement var forventet å ha. I rapporten gis det en gjennomgang av ulike former for næringsaktivitet utløst av OL. OL har hatt betydning for mange næringer, spesielt reiselivsnæringen, som har vært igjennom en kraftig ekspansjon som følge av OL. Også andre næringer har blitt berørt, men… Les mer »