‘Ønsker ikke mer utbygging, naturen bør bevares’. ‘Hold igjen på hyttebyggingen’ og ‘for stor fortetting’. Det spares ikke på kommentarer når forskerne spør eiere av fritidsboliger i Rollag kommune om hvordan de ser på framtidig utvikling av området.

En viktig grunn for å eie en fritidsbolig her er nettopp å være nær uberørt natur og i «passe» reiseavstand fra hjemmet, viser en hyttebruksundersøkelse som Østlandsforskning har gjort på oppdrag fra Rollag næringsforening.

Les rapporten her

I Rollag kommune er det mer enn dobbelt så mange fritidsboliger (2134) enn boliger (819) og veksten av antall fritidsboliger har siden 2006 vært vesentlig sterkere enn ellers i Norge. Kommunen ønsket å undersøke om fritidsboligene og deres eiere har ønsker og behov som kan bidra til å øke verdiskapingen i lokalt næringsliv.  Spørreundersøkelsen ble gjennomført i oktober med svarprosent på 81.

Fornøyde

Alt i alt virker det som fritidsboligeiere i Rollag er ganske fornøyde med både beliggenheten og tilbudet. Det beste med å ha hytte her er fin natur, frisk luft, nærhet til høyfjell, stillhet og ro, og alt innenfor en meget akseptabel reiseavstand hjemmefra. Fortetting blir derfor nevnt som noe som kan true disse kvalitetene. Av mangler som nevnes er eiendomsskatt og mangel på fiber.

Prosjektleder Merethe Lerfald: -Dette paradokset ser vi også andre steder der det er mange fritidsboliger: fortetting blir ansett som problem, mens det også er et tiltak som nettopp gjør at naturområder lenger opp i fjellet kan stå uberørt og man får nyte frisk luft og fin natur.

Kommuneplan

En annen observasjon som ikke er spesiell for Rollag er at fritidsboligutviklingen knapt er omtalt i samfunnsdelen av kommuneplanen. Her er det i dag særlig fokus på turisme. Til forskjell fra turistene, har deltidsinnbyggeren gjennom sitt eierskap en mer varig tilknytning til kommunen. Sammenlignet med en turist, vil deltidsinnbyggerens behov og adferd være mer likt en fastboende. Kommuner med mange fritidsboliger bør derfor i større grad vurdere fritidsboligområdene i et stedsutviklingsperspektiv.

Anbefalinger

Forskerne konkluderer med at det trolig er lite å hente på å fokusere på økt forbruk i detaljhandel, da stor omsetning i detaljhandel gir lite verdiskaping lokalt. Rollag bør derimot vurdere om det er mulig å videreutvikle omfanget av andre tjenester. Det er behov for vaktmestertjenester, vedsalg og tjenester knyttet til annet vedlikehold på fritidsboligene, innkjøp og varelevering, utstyr- og verktøyutleie . Slike typer tjenester vil gi større effekter lokalt i form av sysselsetting og verdiskaping enn tradisjonell varehandel.

Forskerne anbefaler også at kommunen tar initiativ til å etablere en møteplass/arena for dialog mellom kommunen og fritidsboligeierne. Dette kan være et første steg i å involvere deltidsinnbyggere både i forhold til videre utvikling men og som en ressurs for lokalsamfunnet.

Østlandsforskning har tidligere gjort en tilsvarende undersøkelse på Sjusjøen.

Les Sjusjøenrapporten her

Les også rapporten Fritidsboliger og lokal verdiskapning- tiltak og strategier, som har hentet inn kunnskap, erfaringer og forslag fra tre andre fritidsboligområder.