Vi trives i Oppland, men blir også tyngre. Dette er en av funnene i Folkehelse- og levekårsundersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst. Nesten 25.000 opplendinger mellom 18 og 85 år fikk utdelt et spørreskjema med spørsmål om helse og levekår. 6000 av dem sendte svarene tilbake. Nå er analysen og rapporten ferdig.

Les en sammendrag fra folkehelserapport 2019 her

Bakgrunn

Helseloven sier fylkeskommunene må ha et kunnskapsgrunnlag for å utarbeide sine planstrategier. I 2014 gjennomførte Østlandsforskning en lignende undersøkelse for Oppland Fylkeskommune.

Les folkehelserapporten fra 2014 her

-Svarene er ikke så annerledes enn for fem år siden, forteller prosjektleder Per Kristian Alnes. -I seg selv er det også et funn, at ting ikke har forandret seg mye på 4 år.

Noen forskjeller er det likevel. Flere enn før oppgir at de ofte er i lett aktivitet og synes at friluftsliv og fysisk miljø er viktige. 58 prosent rapporterer om lett fysisk aktivitet tre timer eller mer hver uke, mens 30 prosent rapporterer om hard fysisk aktivitet tre timer eller mer per uke. I 2014 var dette kun 49 og 25 prosent.

Samtidig blir opplendinger tyngre. 17 prosent mot 14,7 i 2014 oppgir en BMI som faller innenfor kategori fedme. Det er flere menn enn kvinner blant de som rapporterer om overvekt, men mennene trives også bedre med vekten sin. Generelt vurderer vi vår egen helse som god eller meget god.

Trivsel

I Oppland er trenden som i hele Norge: befolkningen røyker og drikker mindre, men snuser mer og særlig andelen kvinner som snuser har økt. Det er særlig den yngste aldersgruppe som snuser mer enn før.

Påfallende er den store andelen som oppgir å trives godt eller meget godt i Oppland: 90 prosent mot kun 77 prosent på landsbasis (2014). De eldre trives bedre enn de yngre.

Les hele rapporten Folkehelse og levekår i Oppland- Resultater fra folkehelseundersøkelsen 2018

Tenk miljø før du skriver ut, rapporten omfatter inkludert vedlegg 403 sider.