Flere titalls mentorer i fire regioner er til støtte og inspirasjon for unge bønder. Nå skal Østlandsforskning evaluere prøveprosjektet mentorordning for landbruket, som også er kalt Bonde hjelper bonde.

Les hele rapporten om mentorordningen her (2019)

Bakgrunn til Bonde hjelper bonde

I forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2014 ble det avsatt 4 mill. kroner til en flerårig satsing på rekruttering og gründerskap i landbruket. I landbruksoppgjøret i 2016 bestemte partene at midlene skulle benyttes til å prøve ut en lavterskel mentorordning i landbruket i regi av Norsk landbruksrådgiving (NLR). Det ble satt i gang ett toårig forsøksprosjekt med oppstart 1.1.2017 i regionene Trøndelag, Agder, Hedmark og Oppland, samt Sogn og Fjordane og Hordaland. 

Hva er mentorordningen?

Mentorordningen innebærer at en gårdbruker gjør en formell avtale med en kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta. Mentorordningen omfatter både tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringer, som for eksempel videreforedling av råvarer. Selv om forsøksordningen varer kun ut året, er partnere enige om at mentorordningen også finansieres i 2019. Evalueringen til Østlandsforskning skal være ferdig i mars og legges fram til jordbruksoppgjøret 2019. 

Les også ‘Hvordan lærer bonden i Oppland’ 

Evalueringen 

Evalueringen skjer på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Sentrale spørsmål er: Hjelper mentorordningen til å rekruttere flere unge bønder til landbruket? Bidrar ordningen til kompetanseheving i næringen? Er det overlapp med andre tjenester som landbruket allerede benytter seg av? Hva har fungert bra og hva har ikke gått fullt så bra? 

Forskerne skal også svare på spørsmålet om det bør etableres en mentorordning for hele landet. 

Østlandsforskning følgeevaluerer prøveordningen med lærlinger i landbruket. En delrapport fra evalueringen ble nylig publisert.   Les rapporten her