Næringsmessig bruk av utmarka i Oppland

Dette er sluttrapporten i et hovedprosjekt – «Næringsmessig bruk av utmark i Oppland» – hvor Oppland bonde- og småbrukarlag, Oppland bondelag og Oppland sau- og geitalslag har vært oppdragsgivere. Formålet med hovedprosjektet har vært å utvikle måter for å styrke beitenæringa sitt engasjement i plan- og beslutningsprosesser som styrer arealdisponering og bruk av utmark. Prosjektet… Les mer »

Allemanns- og allmenningsretter: Utmarksforvaltning, konflikter og næringsutvikling i norske bygder

Rapporten gir en gjennomgang av kunnskapsstatus, aktuelle fagperspektiv og sentrale problemstillinger knyttet til forvaltning og utnyttelse av allemanns- og allmenningsretter i norsk utmark. Historiske og juridiske tradisjoner drøftes mht. hvordan disse har påvirket dagens retter. Ulike aktører og rettighetshavere har ulike forhold og tilgang til utmarkas fellesressurser, og dette kan gi muligheter for næringsutvikling såvel… Les mer »

Evaluering av Statskog SF

Rapporten gir en evaluering av omorganiseringa av Direktoratet for statens skoger til statsforetaket Statskog SF. Evalueringa tar utgangspunkt i Stortingets intentsjoner for omorganiseringa, og vurderer i hvilken grad det nye foretaket har oppfylt disse intensjonene. Rapporten gir også en kort drøfting av Statskog SF’s framtidige utfordringer.

Om utvidelse av ordningen statsallmenninger forvaltet som bygdeallmenninger (skog og virkesrett).

Forvaltning av statsallmenninger som bygdeallmenning hva angår skog og virke er en ordning det åpnes for i Lov om Statsallmenninger § 4-5. Det er i dag 8 statsallmenninger der skogsdrift og virkesrett forvaltes som bygdeallmenninger: Gjerdrum Statsallmenning og Ullensaker Statsallmenning i Akershus fylke, Øyer Statsallmenning, Fron Statsallmenning og Langmorkje Statsallmenning i Oppland fylke, Grønningen Statsallmenning… Les mer »