Økende sosialhjelpsutgifter – kommunal skjebne eller inkompetanse?

Rapporten bygger på undersøkelser i 4 kommuner (Lillehammer, Steigen, Steinkjer og Ulstein) som hver på sin måte har prøvd å holde sosialhjelpsutgiftene nede uten at det går ut over klientene. Avslutningsvis reflekteres det over muligheter og begrensninger når det gjelder å redusere sosialhjelputgiftene.

Forurensingen i Gausa – status, endringer og videre tiltak.

Rapporten summerer opp hovedresultatene fra vannkvalitetsovervåkingen i Gausa-vassdraget i perioden 1987 til 1992. Resultatene viser at innholdet av nitrogen er for høyt i Gausa i store deler av året, mens innholdet av organiske stoffer, partikler og tarmbakterier er for høyt i enkelte perioder. Vannkvaliteten har endret seg lite over perioden 1987 til 1992. Hovedtrekket er… Les mer »

Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid

Prosjektet Funksjonshemmede i arbeid har vært rettet mot personer med funksjonsnedsettelser, særlig bevegelseshemmede, som var arbeidssø-kende. Evalueringa viser at målgruppa ble mer uensartet enn forventet, og at kursopplegget og vurderingene av resultatene måtte tilpasses den reelle målgruppa. De foreløpige resultatene viser at seks av de 23 delta-kerne er eller vil med stor sannsynlighet komme i… Les mer »