Befolkningens jakt- og fisketilbud – erfaringer fra et forprosjekt

Rapporten beskriver et prøveprosjekt for kartlegging av befolkningens jakt- og fisketilbud. Målet med prosjektet er å undersøke muligheter og begrensninger for en nasjonal kartlegging. Erfaringene fra prøveprosjektet er at en kartlegging er praktisk gjennomførbar, og vil gi nyttig kunnskap både for sentrale og lokale miljømyndigheter. Prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.

Evaluering av arbeidsmarkedsetatens forsterkede innsats overfor lang-tids-ledige 20-24 åringer

Den forsterkede innsatsen overfor langtidsledige 20-24 åringer (“tilbudsgarantien”) ble iverksatt fra 2. halvår 1995, for å sikre at langtidsledig ungdom fikk et tilbud. Evalueringen viser at det ikke er systematiske forskjeller på de som fikk og de som ikke fikk noe tilbud. Ungdommene brukte arbeids-kontorene aktivt, uavhengig av om de var dag-pengeberettiget eller ikke. De… Les mer »