Sysselsetting og næringsliv i Oppland i 2015

På oppdrag fra Oppland fylkeskommune har Østlandsforskning laget dette notatet om sysselsetting og næringsliv i Oppland. Notatet inngår som en del av underlagsmaterialet til Oppland fylkeskommune i deres arbeid med Fylkesstatistikk 2015.

Kulturhåndverkere – en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk

Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal 2007 19 242 kulturhåndverkere i Norge, derav 2 844 (14,8 prosent) kvinner. Snekkere er den største gruppen med vel 13 000 sysselsatte, det utgjør 68 prosent av det samlede antall kulturhåndverkere. Andre store yrkesgruppert er grafikere (2 675), fotografer (808), steinhoggere (618), gullsmeder (470) og… Les mer »

Kvinner i kulturnæringene – en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk

Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal 2007 knapt 95 000 sysselsatte i kulturnæringene i Norge, derav 44 400 kvinner (46,5 prosent) kvinner. 36,2 prosent av de sysselsatte kvinnene i kulturnæringene har sin arbeidsplass i Oslo. Ser vi totalsysselsettingen (dvs. alle næringer samlet), hadde 16,7 prosent av kvinnene sin arbeidsplass i Oslo… Les mer »

Bygg- og anleggsnæringens geografi

Dette notatet gir en gjennomgang og drøfting av sysselsetting, utdanning og mobilitet innen bygg- og anleggsnæringen. Geografisk er hovedfokuset rettet mot Dalarna og Hedmark, men utviklingstrekk for fylkene Oppland, Akershus og Oslo på norsk side og Värmland, Uppsala og Stockholm på svensk side inngår også i drøftingene.