Samhandlingsprosjektet. En evaluering av et omstillingsprosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter AS og Ringen Rehabiliteringssenter AS

Grande og Ringen ønsker med dette prosjektet å utarbeide en samarbeidsmodell med sykehus og kommuner om å tilby utskrivningsklare pasienter, behandling og trening som de har behov for for å kunne klare seg hjemme. Utvalget består av 15 informanter. Grande og Ringen opplevde at pasientene har hatt er reelt behov for opphold. De som har… Les mer »

Kostnadsstrukturen ved somatiske sykehus i Hedmark

Prosjektet er en oppfølging av Ivar Austengs kartlegging av kostnadsvariasjoner ved sykehusene i Hedmark. Gjennom prosjektet tas det sikte på å avklare om det er interne eller eksterne faktorer som forårsaker kostnadsvariasjonene.

Kvalitetsutvikling og serviceerklæringer i sykehussektoren

Denne rapporten er en videreføring av en tidligere pasientundersøkelse ved Oppland sentralsykehus, avd. Lillehammer og omhandler utarbeidingen av serviceerklæringer ved to av avdelingene ved sykehuset, samt evalueringen av disse. Erfaringene fra utarbeidingen av serviceerklæringer viser at dette er en møysommelig prosess med mange faser, og hvor selve arbeidsprosessen er like viktig som sluttproduktet. I denne… Les mer »

Pasientopplevd kvalitet og service i sykehus En kvalitativ pasientundersøkelse ved Oppland sentralsykehus, avd. Lillehammer

Dette er en kvalitativ pasientundersøkelse med fokus på kommunikasjon, informasjon og det fysiske miljøet ved sykehuset. Resultatene viser bl.a. at pasientene ønsket flere fortrolige samtaler med legene, en endring av legevisitten og færre leger og pleiere å forholde seg til. Videre ønsket de mer informasjon om pasientrettigheter og pasientombudet, en plan for sykehusoppholdet, samt mer… Les mer »